【www.junered.com--励志文章】

欧阳修
(五)阅读下面文章,完成21—24题(12分) 送陈经秀才序 [宋]欧阳修 ①伊出陆浑①,略国南,绝山而下,东以会河。山夹水东西,北直国门,当双阙。隋炀帝初营宫洛阳,登邙山南望,曰:“此岂非龙门邪!”世因谓之“龙门”,非《禹贡》所谓导河自积石而号龙门者也。然山形中断,岩崖缺呀,若断若鑱。当禹之治水九州,披山斩木,遍行天下,凡水之破山而出之者,皆禹凿之,岂必龙门? ②然伊之流最清浅,水溅溅鸣石间。刺舟随波,可为浮泛;钓鲂捉鳖,可供膳羞。山两麓浸流中,无岩崭颓怪盘绝之险,而可以登高顾望。自长夏而往,才十八里,可以朝游而暮归。故人之游此者,欣然得山水之乐,而未尝有筋骸之劳,虽数至不厌也。 ③洛阳西都,来此者多达官尊重,不可辄轻出。幸时一往,则驺奴从骑吏属遮道,唱呵后先,前傧旁扶,登览未周,意已怠矣。故非有激流上下、与鱼鸟相傲然徙倚之适也。能得此者,惟卑且闲者宜之。 ④修为从事、子聪参军、应之主县簿、秀才陈生旅游,皆卑且闲者。 相与期于兹夜宿西峰,步月松林间,登山上方,路穷而返。明日,上香山石楼,听八节滩,晚泛舟,傍山足夷犹而下,赋诗饮酒,暮已归。后三日,陈生告予且西。予方得生,喜与之游也,又遽去,因书其所以游以赠其行。 【注】①伊出陆浑:伊水发源于陆浑县。 21. 对第①段理解不正确的一项是( )。(2分) A. 首先介绍伊水与龙门山的地理形势。 B. 然后交代“龙门”这一名称的由来。 C. 接着指出此龙门非《禹贡》中的龙门。 D. 最后想象夏禹凿开龙门山缺口的过程。 22. 第③段连用两个“然”字,请分析其表达效果。(4分) 23. 可填入第④段方框处的虚词是( )。(2分) A. 因 B. 而 C. 则 D. 且 24. 这篇赠序“独辟蹊径,意味隽永”,请对此加以赏析。(4分) 答案: 21. D 22. 第一个“然”由上文伊洛胜景令人数至不厌转入达官之游的无趣,第二个“然”由此再转入惟卑微闲适者能得山水真趣。连用两个“然”字转折过渡,文气纾徐,曲折有致,使两者游山结果的对比更为突出,充分表现出作者对富贵庸俗者的不屑,对闲雅适意之游的自得。 23. A 24. 作为一篇赠序,本文没有直接赠言表达惜别劝勉之意,而是用大半篇幅浓墨重彩地描写伊洛山水胜景和偕友游赏的惬意,以达官游山的热闹无趣映衬出自己和陈经等友人游山时的闲适之乐,和淡泊自守、闲静高雅的知己俯仰天地间的愉悦跃然纸上,暗含人格道德上的期勉。文末淡笔点染与陈经之间情意相投、自然融洽的友情,含蓄婉转地表达临别留恋之意,独出机杼,余味绵长。

>


查看更多励志文章相关内容,请点击励志文章

2023 考试资源网版权所有. 京ICP备19018223号-1